پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری

کارفرما: شرکت ملی حفاری

تاریخ شروع پیمان: ۱۳۹۳

تاریخ خاتمه پیمان: ۱۳۹۴

شرح خدمات:

  • بازرسی D.T و EMI و MPI کلیه تجهیزات دکل در انواع سایز
  • بازرسی ابعادی تجهیزات حفاری در انواع سایز
  • بازرسی رزوه‌های تجهیزات حفاری در انواع سایز
  • بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات تجهیزات حفاری در انواع سایز

 

بازرسی N.D.T و EMI و MPI کلیه تجهیزات دکل در انواع سایز, شرکت خدمات فنی مرجع ابدال

بازرسی N.D.T و EMI و MPI کلیه تجهیزات دکل در انواع سایز, شرکت خدمات فنی مرجع ابدال

بازرسی N.D.T و EMI و MPI کلیه تجهیزات دکل در انواع سایز, شرکت خدمات فنی مرجع ابدال