توضیحات

بازرسی ساقه مته

عملی است که معمولاً مهندسان نفت جهت اندازه‌گیری اختلاف فشار ستون چاه و همچنین اختلاف فشار چاه و مرزهای مخزن نفت بدون استفاده از ابزارهای مخصوص انجام می‌دهند. روش کار به دو صورت است که در روش اول که به افزایش تدریجی (buildup) معروف است دهانهٔ تولیدی چاه را بسته و با توجه به نمودارهای مربوطه اختلاف فشار میان ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. و در روش دوم که به روش افت فشار (drawdown) معروف است با باز کردن جریان ستون چاه و اندازه‌گیری تغییرات چاه و بر اساس نمودارهای مربوطه اختلاف فشار ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. معمولاً هر چقدر اختلاف فشار بالاتر بوده بهتر است و باعث می‌شود چاه زمان بیشتری به تولید ادامه دهد و با دبی بالاتری تولید کند.