Unit PITCO 10K

دستگاه Capacitive Discharge برای تعیین عیوب طولی بروش Magnetic Field
دستگاه Capacitive Discharge Unit PITCO 10K نیز می‌تواند با ایجاد میدان مغناطیسی از داخل لوله‌ها عیوب طولی را آشکار سازد.