بازرسی دکل

خدمات بازرسی دکل ما می تواند :

  • در بهینه‌سازی دکل حفاری به شما کمک کند
  • وگزارش وضعیت فنی دکل حفاری که قصد انجام کار بر روی  آن را دارید ، در اختیار شما قرار دهد.

تجهیزات دریایی و ایمنی

جرثقیل و سیستم های بلند کردن

بررسی وضعیت کامل دکل